Author Details

Weller, A., Viện Địa vật lý - CHLB Đức, Germany

  • Vol 32, No 2 (2010) - Articles
    Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích
    Abstract  PDF