Author Details

Oanh, Kim Thi Phuong, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam