Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học

Bach Hung Khang

Abstract


Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/6/1/11132 Display counter: Abstract : 101 views. PDF : 39 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology