Công nghệ phần mềm và lập trình quá khứ-hiện tại-tương lai

Dines Bjorner

Abstract


Công nghệ phần mềm và lập trình quá khứ-hiện tại-tương lai


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/3-4/11212 Display counter: Abstract : 113 views. PDF : 54 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology