Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp các bài toán giá trị ban đầu dạng phương trình tiến hóa

Lê Ngọc Lăng

Abstract


Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp các bài toán giá trị ban đầu dạng phương trình tiến hóa

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/4/12854 Display counter: Abstract : 31 views. PDF : 6 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology