Về phương pháp Gauss với ma trận thưa cỡ lớn

Nguyễn Công Điều, Hoàng Văn Lai, Nguyễn Lê Thu

Abstract


Về phương pháp Gauss với ma trận thưa cỡ lớn

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/4/12857 Display counter: Abstract : 35 views. PDF : 9 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology