Phương pháp xác định cơ cấu hợp lí các nguồn nhiên liệu năng lượng có tính đến ảnh hưởng của những hộ tiêu thụ lớn

Nguyễn Viết Thanh, Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu

Abstract


Phương pháp xác định cơ cấu hợp lí các nguồn nhiên liệu năng lượng có tính đến ảnh hưởng của những hộ tiêu thụ lớn

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/4/12858 Display counter: Abstract : 38 views. PDF : 6 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology