Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian.

Hoàng Chí Thành, Phạm Xuân Đồng

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1424 Display counter: Abstract : 66 views. PDF : 38 views. PDF (Tiếng Việt) : 16 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology