Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian.

Hoàng Chí Thành, Phạm Xuân Đồng

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1424 Display counter: Abstract : 48 views. PDF : 32 views. PDF (Tiếng Việt) : 14 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology