Phân tích dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu.

Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1426 Display counter: Abstract : 51 views. PDF : 35 views. PDF (Tiếng Việt) : 13 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology