Thiết kế và cài đặt một hệ xử lý vân tay.

Phương Minh Nam

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1427 Display counter: Abstract : 51 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology