Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác.

Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1428 Display counter: Abstract : 65 views. PDF : 43 views. PDF (Tiếng Việt) : 46 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology