Nhận dạng thanh điệu tiếng nói tiếng việt bằng mạng nơ ron phân tầng.

Lê Tiến Thường, Trần Tiến Đức

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1429 Display counter: Abstract : 114 views. PDF : 44 views. PDF (Tiếng Việt) : 32 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology