Nhận dạng thanh điệu tiếng nói tiếng việt bằng mạng nơ ron phân tầng.

Lê Tiến Thường, Trần Tiến Đức

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1429 Display counter: Abstract : 73 views. PDF : 35 views. PDF (Tiếng Việt) : 22 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology