Phân tích trang văn bản dựa vào mẫu.

Đỗ Năng Toàn, Lương Chi Mai

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1430 Display counter: Abstract : 46 views. PDF : 29 views. PDF (Tiếng Việt) : 12 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology