Điều khiển sử dụng đại số gia tử.

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/1/1431 Display counter: Abstract : 90 views. PDF : 61 views. PDF (Tiếng Việt) : 21 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology