Fuzzy adjoint equations.

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Hoàng Hồng Sơn

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/20/2/1469 Display counter: Abstract : 92 views. PDF : 45 views. PDF (Tiếng Việt) : 39 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology