A common H∞-optimal controller for a collection of MIMO plants

Vũ Ngọc Phàn

Abstract


The purpose of the present paper is to find a common controller for a collection of MIMO plants. The plant models are described in the frequency domain because of their advantages for technological controller designing. Control structure of two degrees of freedom is chosen. The main results are given by Theorem 3.1 and Theorem 3.2 in Section 3.

 

Tóm tắt. Thiết kế bộ điều khiển chung cho một họ các đối tượng MIMO là một trong những vấn đề quan trọng của điều khiển bền vững và đã được nhiều tác giả nghiên cứu. Bài này tập trung giải quyết vấn dề cho các đối tương MIMO được mô hình hóa trong miền tần số. Việc thiết kế được tiến hành trên cơ sở bộ điều khiển hai bậc tự do. Sau phần mở đầu và phần đặt bài toán, những kết quả chính đuợc phát biểu qua Định lý 3.1 và Định lý 3.2 của phần 3.
DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7921 Display counter: Abstract : 118 views. PDF (Tiếng Việt) : 52 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology