Structure of multivalued dependencies in relation scheme

Hồ Thuần, Lê Văn Bào, Hồ Cẩm Hà

Abstract


As pointed out in [1], Multivalued dependencies (MVD) depend on the context in which they are defined and thus are very hard to visualize. In this paper, continuing the study in [1], we give some results which may provide some more insight regarding the existence of possible MVDs in the relation schemes provided all their FDs are known in advance. Throughout this paper, we assume that the reader is familiar with the basic concepts of the relational database [2,3].

 

Tóm tắt. Như đã chi rõ trong [1], các phụ thuộc đa trị (MVD) phụ thuộc vào ngữ cảnh trong đó chúng đươc xác đinh và do đó rất khó phát hiện. Trong bài báo này, tiếp tục hướng nghiên cứu trong [1], chúng tôi dưa ra môt số kết quả làm sáng tỏ sự tồn tại của các MVD trong các lược dồ quan hệ vói tất cả các phụ thuộc hàm (FD) đã biết trước.
DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/3/7931 Display counter: Abstract : 176 views. PDF (Tiếng Việt) : 122 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology