Lọc và nhận dạng thích nghi trong bài toán điều khiển hệ ngẫu nhiên

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Hoàng Hồng Sơn

Abstract


A new adaptive approach based on  the principle of separating the discrete measuring functional is suggested.
DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8132 Display counter: Abstract : 136 views. PDF (Tiếng Việt) : 152 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology