Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ

Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn

Abstract


Bài báo đưa ra một số phương pháp lập luận mờ dựa trên cơ sở ĐSGT mở rộng mà nó khá gần gũi với cách lập luận của con người. Việc nghiên cứu tiếp theo là đưa ra những quy tắc đơn giản để suy luận trực tiếp trên các biến ngôn ngữ trong trường hợp giả thiết  và tiền đề của phép kéo theo có sự khác nhau nào đó.
DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8252 Display counter: Abstract : 70 views. PDF (Tiếng Việt) : 54 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology