Vol 27, No 2 (2011)

Table of Contents

Computer Science

Lê Huy Thập
107-118
Phan Anh Phong, Đinh Khắc Đông, Trần Đình Khang
119-131
Đoàn Văn Ban, Hồ Cẩm Hà, Vũ Đức Quảng
131-141
Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy
142-153
Lê Hoài Bắc, Nguyễn Kim Hưng, Lê Thị Hoàng Ngân
154-165
Nguyễn Long Giang, Vũ Đức Thi
166-175
Vũ Hoài Chương
176-186

Cybernetics

Nguyễn Đức Cương, Hoàng Anh Tú
187-198
- -
- -