THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF LYRATE ASIATIC HARD CLAM (MERETRIX LYRATA) IN THE INTERTIDAL ZONE OF NAM DINH PROVINCE

Nguyen Xuan Thanh, Do Cong Thung

Abstract


820 samples of Lyrate Asiatic hard clam (Meretrix lyrata, Sowerby 1851) were collected in the farm of coastal Nam Dinh province, from February 2012 to January 2013 for this study. The results showed that the spawning season was from mid April to early September and the peak of spawning occurred from mid May to late July. Monthly, rate of males was dominant in the population. In spawning season rate of a male/female got close to balance, ranged from 0.86 to 1.14. The first size sexual maturity of the  hard clam is over 31mm in length and over 15 gr in weight. Absolute fecundity (Fa) ranged from 1,530,000 - 4,470,000 eggs/individual.

Keywords


Meretrix lyrata, Nam Dinh, reproductive biology, rpawning season.

Full Text:

PDF

References


Helm M. and N. Bourne, 2004. Hatchery culture of bivalves, a practical manual (FAO Consultant). FAO fisheries technical, 2004, 471 p.

Nguyễn Đình Hùng, 2003. Nghiên cứu sản xuất nghêu giống (M. Lyrata). Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội thảo ĐVTM toàn quốc lần thứ ba. Nxb. Nông nghiệp, tp. Hồ Chí Minh. Tr. 100-114.

Trương Quốc Phú, 1999. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu đạt năng suất cao. Luân án Tiến sĩ khoa học Nông nghiệp. Đại học Thủy sản, 129 tr.

Nguyễn Hữu Phụng, Võ Sĩ Tuấn và Nguyễn Huy Yết, 2001. Phân bố và nguồn lợi động vật thân mềm kinh tế thuộc lớp chân bụng (Gastropoda) và lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. Nxb. Nông nghiệp. Tp. Hồ Chí Minh. Tr. 27-60.

Quayle D. B. and G. F. Newkirk, 1989. Farming Bivalve Molluscs Methods for Study and Development Advances in World Aquaculture. Published by the World Aquaculture Society in Association with International Development Research Center. Volume I, 294 p.

Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thược, Trần Công Khôi, 2013. Hiện trạng và định hướng phát triển nuôi ngao tại Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 13, Số 1. Tr. 88-94.

Nguyễn Xuân Thành, 2013. Đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) tại vùng triều ven biển tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 13, Số 4. Tr. 357-364.

Do Cong Thung, Do Dinh Thinh, Le Thi Thuy, 2013. Mollusks Resources in Western Coast of the Tonkin Gulf. Journal of Earth Science and Engineering 1 (2013), pp. 35- 41
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4483 Display counter: Abstract : 118 views. PDF : 596 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn