SOME NEW RECORDS ON SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF TINTINNID CILIATES (ODER TINTINNIDA) IN THE MARINE AREA OF CON CO ISLAND

Dinh Van Nhan, Chu Van Thuoc, Le Duc Cuong

Abstract


A total of 46 species belonging to 19 genera, 10 families of tintinnids were identified in the coastal waters of Con Co island, of which, 1 family, 5 genera and 14 species were the new records for tintinnids in Vietnamese waters. Family Tintinnidae was the most diverse with 7 genera (accounting for 36% of total genera recorded in studied area) and 13 species (accounting for 28% of total species). Genus Tintinnopsis was the most diverse with 9 species (accounting for 19% of total species). The species composition of Tintinnids was more diverse in the southwest, south and southeast, whereas individual density was more abundant in the west and east of the island. The species composition and density of Tintinnids were more abundant and diverse in offshore area than those in inshore area of the island. The Tintinnid density at the bottom layer was about two times higher than that in the surface layer.

Keywords


Tintinnid ciliates, individual density, species composition, Con Co island.

Full Text:

PDF

References


Lê Xuân Tuấn, Đàm Đức Tiến, 2012. Đa dạng sinh học khu vực ven đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học quốc gia về Khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ 15. Tập 2. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Tr. 210-215.

Do Van Khuong, Lai Duy Phuong and Dao Duy Thu, 2007. Coral Reef Fish Resources Assessment and Proposal for Resource Sustainable Uses at Some Proposed Marine Protected Areas (MAPs) in Viet Nam. In: Proceedings of the 11th International Symposium on the Efficient Application and Preservation of Marine Biological Resources, Nha Trang. Pp. 15-20.

Dolan, J. R., Montagnes, D. J. S., Agatha, S., Coats, D. W., and Stoecker, D. K., 2013. The biology and ecology of tintinnid ciliates: models for marine plankton. John Wiley & Sons, 319 p.

Brandt, K., 1906. Die Tintinnodeen Der Plankton-Expedition.

Brandt, K., 1907. Idem. Systematischer Theil. Ibid., i + 499.

Daday, E. V., 1887. Monographie der Familie der Tintinnodeen. Mitt. zool. Stn Neapel, 7, 473-591.

Jörgensen E., 1924. Mediterranean Tintinnidae. Report of the Danish Oceanographical Expeditions 1908-1910 to the Mediterranean and adjacent seas. Vol. II. Biology, (8).

Kofoid, C. A., and Campbell, A. S., 1929. A conspectus of the marine and fresh-water Ciliata belonging to the suborder Tintinnoinea, with description of the suborder Tintinnoinea, with description of new species principally from Agassiz expedition to the eastern tropical Pacific, 1904-1905. Univ Calif Publ Zool, 34, 1-403.

Haba, Y., 1932. The Tintinnoinea from the Sea of Okhotsk and its Neighborhood. J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Ser. VI, Zool., 2(1): 37-59.

Hada, Y., 1938. Studies on the Tintinnoinea from the western tropical Pacific. J. Fac. Sci. Hokkaido Imper. Univ. Ser. IV Zool, 6(2): 87-190.

Al-Yamani, F. Y., Skryabin, V., Gubanova, A., Khvorov, S., and Prusova, I., 2011. Marine Zooplankton: Practical Guide for the Northwestern Arabian Gulf. Kuwait Institute for Scientific Research.

Shirota, A., 1966. The plankton of South Viet-Nam: fresh water and marine plankton (Vol. 12). Overseas Technical Cooperation Agency.

Đinh Văn Nhân, Chu Văn Thuộc, Nguyễn Xuân Quýnh, Xavier Mari, 2014. Đặc điểm thành phần loài và phân bố của Trùng lông bơi (Bộ Tintinnida) ở vịnh Hạ Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(3A): 244-253.

Đinh Văn Nhân, Lê Đức Cường, Chu Văn Thuộc, 2014. Một số ghi nhận mới về thành phần loài và phân bố của Trùng lông bơi (Bộ Tintinnida) vùng biển ven đảo Bạch Long Vĩ. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững lần 2, Tr. 139-146.

Vũ Trung Tạng, 2004. Sinh học và sinh thái biển. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ni, T. S., 1947. Tintinnoinea of the Hainan region. Science Society of China, 16, 41-86.

Zaid, M. M. A., and Hellal, A. M., 2012. Tintinnids (Protozoa: Ciliata) from the coast of Hurghada Red Sea, Egypt. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 38(4): 249-268.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/4/7439 Display counter: Abstract : 89 views. PDF : 68 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn