CALCULATION OF ECOSYSTEM VALUE INDEX FOR COASTAL WATERS OF CON CO ISLAND

Tran Dinh Lan, Hoang Thi Chien

Abstract


Based on ecosystem values of coastal waters in Con Co island estimated in the national project coded KC09.08/11-15, indices of ecosystem values were developed and calculated with three components: direct use value index (Idev) of 40.2, indirect use value index (Iidev) of 55.2 and non-use value index (Inuv) of 100. An index of the total ecosystem economic value (Ieev) for the studied area was calculated at 65.1, equal to 370,350 million VND per year at present. At assessment scale of 100 points with one forth interval, economic values of coastal ecosystems of Con Co island are high.

Keywords


Marine ecosystem, index, economic value, Con Co island.

Full Text:

PDF

References


Tran Dinh Lan, Gunilla Almered Olsson and Serin Alpokay, 2014. Environmental Stresses and Resource Use in Coastal Urban and Peri-Urban Regions. DPSIR Approach to SECOA's 17 Case Studies. Sapienza Universita Editrice DigiLab,

p.

Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2014. Qui trình điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường biển, phần sinh học và hóa môi trường. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 292 tr.

Barton, D. N., 1994. Economic factors and valuation of tropical coastal resources. SMR-Report 14/94, Bergen, Norway, 128 p.

Trần Đình Lân, 2007. Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ đông bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường. Luận án Tiến sỹ khoa học Địa lý. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 142 tr.

Trần Đình Lân, Đỗ Thị Thu Hương và Nguyễn Đắc Vệ, 2014. Đánh giá mức độ tổn thương môi trường vùng bờ biển Thừa Thiên-Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(3A), 89-96.

English, S. S., Wilkinson, C. C., and Baker, V. V., 1994. Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science (AIMS), Townsville MC, Qld 4810, Australia, 117 p.

Trần Đình Lân (chủ biên), Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ, 2015. Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía bắc Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 300 tr.

Egoh, B., Drakou, E. G., Dunbar, M. B., Maes, J., and Willemen, L., 2012. Indicators for mapping ecosystem services: a review. Report EUR, 25456.

Boyd, J., and Banzhaf, S., 2005. The Architecture and Measurement of an Ecosystem Services Index. Resources For the Future, 5-22.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/7907 Display counter: Abstract : 70 views. PDF : 55 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn