LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE LITHOFACIES - PALEOGEOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN BA LAT RIVER MOUTH

Tran Nghi, Nguyen Thi Tuyen, Dinh Xuan Thanh, Nguyen Thi Huyen Trang, Tran Thi Thanh Nhan, Nguyen Dinh Thai, Le Viet Chuan, Nguyen Hoang Long

Abstract


Lithofacies and paleogeographical characteristics of late Pleistocene-Holocene deposits are related to three sedimentary system tracts: Lowstand systems tract (LST) corresponds to the low regressive phase from 50 ka BP to 18 ka BP. The sedimentary accumulative space is situated from the boundary of weathering crust to the 100 m water depth. In Ba Lat rivermouth area, the lowstand systems tract is dominated by the alluvial silty sand facies group (arLST); Transgressive systems tract (TST) in Ba Lat rivermouth area constitutes a lithofacies section including three facies in upward direction as follows: (1) Transgressive alluvial silty - sand facies (atTST). (2) Transgressive estuary sandy - mud facies (amtTST). (3) Lagoonal maximum transgressive greenish clay facies (mtTST); Highstand systems tract (HST) in the downstream Red river delta area constitutes a deltaic plain structure consisting of three parts: High subaerial delta, low subaerial delta and subaqueous delta, which had been formed from 5 ka BP.

Keywords


Lowstand systems tract, transgressive systems tract, highstand systems tract, lithofacies association.

Full Text:

PDF

References


Hoàng Ngọc Kỷ (chủ biên), 1978. Địa chất tờ Hà Nội. Tổng cục Địa chất, Hà Nội.

Vũ Nhật Thắng (chủ biên), 1996. Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thái Bình - Nam Định. Địa chất, Hà Nội.

Funabiki, A., Saito, Y., Phai, V. V., Nguyen, H., and Haruyama, S., 2012. Natural levees and human settlement in the Song Hong (Red River) delta, northern Vietnam. The Holocene, 22(6), 637-648.

Tran Nghi, Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, Nguyen Van Dai, Dinh Xuan Thanh, Nguyen Dinh Nguyen, Nguyen Thanh Lan, Dam Quang Minh, Ngo Quang Toan, 2003. GIS and Image Analysis to Study the Process of Late Holocene Sedimentary Evolution in Balat River Mouth, Vietnam. Geoinformatics, 14(1), 43-48.

Nghi Tran, Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, Utrecht Piet, van Weering Tjeerd, van den Bergh Gert, Dinh Xuan Thanh, Nguyen Dinh Nguyen, Vu Van Phai, 2002. Holocene sedimentary evolution, geodynamic and anthropogenic control of the Balat river mouth formation (Red River-delta, northern Vietnam). Zeitschrift Fur Geologische Wissenschaften, 30(3), 157-172.

Trần Nghi, Đinh Xuân Thành và nnk., 2000. Quá trình tích tụ trầm tích Đệ tứ của đáy sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động nhân sinh. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học đánh giá tác động của quá trình xói mòn tại lưu vực sông Hồng. Tr. 124-151.

Trần Nghi, Ngô Quang Toàn, 1991. Đặc điểm các chu kỳ trầm tích và lịch sử tiến hóa địa chất Đệ tứ đồng bằng sông Hồng. Tạp chí địa chất (số 206-207), 65-69.

Trần Nghi, Nguyễn Thế Tiệp, 1993. Đặc điểm trầm tích trong mối tương tác thạch động lực của vùng tiền châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1, 26-32.

Trần Nghi, 2012. Trầm tích học. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tanabe, S., Saito, Y., Vu, Q. L., Hanebuth, T. J., Ngo, Q. L., and Kitamura, A., 2006. Holocene evolution of the Song Hong (Red River) delta system, northern Vietnam. Sedimentary Geology, 187(1), 29-61.

Tanabe, S., Hori, K., Saito, Y., Haruyama, S., and Kitamura, A., 2003. Song Hong (Red River) delta evolution related to millennium-scale Holocene sea-level changes. Quaternary Science Reviews, 22(21), 2345-2361.

Doãn Đình Lâm, 2003. Tiến hóa trầm tích Holocen châu thổ sông Hồng. Luận án tiến sĩ địa chất, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyen Quang Mien, Le Khanh Phon, 2000. Some results of 14C dating in investigation on Quaternary geology and geomorphology in Nam Dinh - Ninh Binh area, Vietnam. Journal of Geology (Series B), 15-16.

Vũ Quang Lân, 1999. Các mặt cắt địa chất chủ yếu của hệ tầng Hải Hưng vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí địa chất, số 251, 9-13.

Nhuan, M. T., Van Ngoi, C., Nghi, T., Tien, D. M., van Weering, T. C., and van den Bergh, G. D., 2007. Sediment distribution and transport at the nearshore zone of the Red River delta, Northern Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 29(4), 558-565.

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân, 1996. Đặc điểm phát triển của vùng đất bồi ngập triều ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 1, 50-59.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Đức Cự, Trần Văn Điện, Đỗ Đình Chiến, Đinh Văn Huy, 2007. Tình trạng và nguyên nhân xói lở, bồi tụ ven bờ châu thổ sông Hồng. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XII. 17-40.

Vũ Cao Minh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Nguyễn Huy Thịnh, 2006. Biến động cửa Ba Lạt, cửa Hà Lạn trong thời kỳ cận đại và ảnh hưởng của chúng tới diễn biến bồi tụ xói lở khu vực Hải Hậu - Nam Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, Viện KHTLVN.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/8476 Display counter: Abstract : 115 views. PDF : 52 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn