CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng

Abstract


Các thông số kích thước hạt trầm tích luôn biến đổi trong các môi trường trầm tích khác nhau như môi trường sông, bãi biển, sa mạc v.v. Tuy nhiên, sự biến đổi theo không gian của các thông số đó cũng diễn ra trong cùng một môi trường trầm tích, tương ứng với hướng di chuyển trầm tích. McLaren và Bowles đã chỉ ra rằng các thông số kích thước hạt trầm tích có thể xác định được hướng di chuyển trầm tích. Nghiên cứu này ghi nhận một chương trình máy tính xác định hướng di chuyển trầm tích dựa trên phương pháp của McLaren và Bowles. Chương trình máy tính trên được viết bằng ngôn ngữ lập trình fortran và có thể chạy trên các máy tính sử dụng hệ điều hành Window. Kết quả tính toán từ chương trình có ý nghĩa quan trọng trong các nghiên cứu trầm tích luận, đặc biệt là khôi phục chế độ thạch động lực của môi trường tích tụ trầm tích.

 

Summary: Grain size parameters change in different sedimentary environments such as rivers, beaches, deserts and etc. However, spatial variations in the parameters also exist within the same environment, in response to sediment transport direction. McLaren and Bowles pointed out that the grain size parameters may be used to deternamite sediment transport direction. This study presents a fortran program for analyzing sediment transport direction, using the method decribed by McLaren and Bowles. It is written in Compaq Visual Fortran Professional Edison 6.6.0 and can run within Window computers. Calculated results from the program can be helpful in sedimentological studies, especially for the reconstruction of litho-dynamical environments.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/864 Display counter: Abstract : 50 views. PDF : 66 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn