RESULTS OF RESEARCH ON SEEDS OF ECONOMIC BENTHIC SPECIES IN TIDAL REGION IN THE NORTHERN VIETNAM

Do Cong Thung

Abstract


The research results from Quang Ninh to Quang Binh have identified 14 breeding yards of mollusks and crabs along the western part of the Gulf of Tonkin, of which Quang Ninh has the largest number (4 breeding yards); Hai Phong 2 breeding yards, Thai Binh 1, Nam Dinh 2, Thanh Hoa 3 and Nghe An 2. The highest breeding density of mollusk and crab is
10 juveniles/m2 and 9 juveniles/m2 respectively. There are many indications that the breeding yards of mollusk and crab tend to decline, even by 45.9%. It is necessary to take measures to preserve the seed source by conserving mangrove forests, seagrass beds and prohibiting the forms of exploitation in the breeding season of specialty species in the tidal region.

Keywords


Breeding yards, mollusk, mud crab, density, decline.

Full Text:

PDF

References


Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh, 1997. Kiểm kê đất ngập nước triều vùng ven bờ và các đảo đông bắc Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập IV. Nxb. Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

Đỗ Công Thung, 2014. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

English, S., Wilkinson, C., and Baker, V., 1997. Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science, Townsville. Chapter Seagrass community, 300 p.

Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2014. Quy trình điều tra khảo sát tài nguyên và môi trường biển. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Thung, D. C., Thinh, D. D., and Thuy, L. T., 2013. Mollusks Resources in Western Coast of the Tonkin Gulf. Journal of Earth Science and Engineering, 3(1), 35-41.

Đỗ Công Thung và nnk., 2014. Nghiên cứu hiện trạng môi trường, biến động nguồn lợi, đa dạng sinh học hệ sinh thái vùng triều ven biển miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra), đề xuất mô hình khai thác, nuôi trồng, bảo tồn và quản lý bền vững. Báo cáo tổng kết đề tài KC09.07/11-15.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/1/9298 Display counter: Abstract : 70 views. PDF : 79 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn