Author Details

Thung, Đỗ Công, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Vietnam

  • Vol 11, No 2 (2011) - Articles
    KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2008
    Abstract  PDF
  • Vol 11, No 2 (2011) - Articles
    CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM
    Abstract  PDF