Author Details

Hậu, Lê Như, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2014) - Articles
    AFFECTS OF LIGHT AND NUTRIENT IN ARTIFICAL SEEDLING PRODUCTION FROM ZYGOTES OF SARGASSUM POLYCYSTUM C. AGARDH
    Abstract  PDF