NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ HẠT NANO Co1-xZnxFe2O4 (x = 0 - 0,7) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Pham Hồng Nam

Abstract


Trong báo cáo này, các hạt nano Co1-xZnxFe2O4 (x = 0,0; 0,1; 0,3; 0,5 và 0,7) được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt với mục đích dùng cho ứng dụng nhiệt từ trị. Các đặc trưng cấu trúc, kích thước hạt và tính chất từ được khảo sát và đánh giá bằng nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) và từ kế mẫu rung (VSM). Phân tích kết quả XRD cho thấy tất cả các mẫu thu được đều là đơn pha của cấu trúc spinel. Kích thước tinh thể trung bình thu được từ XRD (10 - 20 nm) là tương đương với kích thước hạt xác định từ các ảnh FESEM (12 - 23 nm). Sự thay đổi của từ độ bão hòa (Ms), các nhiệt độ chuyển pha như nhiệt độ khóa (TB), nhiệt độ Curie (Tc) và lực kháng từ (Hc) theo nồng độ Zn thay thế đã được khảo sát và biện luận. Chúng tôi cũng đã chỉ rằng hệ hạt Co0,3Zn0,7Fe2O4 là thích hợp nhất cho ứng dụng nhiệt từ trị.


Keywords


ferit spinel, thủy nhiệt, tính chất từ, cấu trúc nano, nhiệt trị.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/1A/11802 Display counter: Abstract : 191 views. PDF : 184 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology