TỐI ƢU HÓA CÁC YẾU TỐ ĐỂ HẠN CHẾ SỰ SINH TRƢỞNG CỦA ASPERGILLUS FUMIGATUS TP01 VÀ ASPERGILLUS ORYZAE TP01

Phan Thị Kim Liên

Abstract


Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước và ethanollên sự sinh trưởng và phát triển của hai chủng Aspergillus fumigatus Tp01 và Aspergillus oryzae Tp01 và tối ưu hóa các yếu tố trên để hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của chúng. Đánh giá khả năng kìm hãm sự sinh trưởng của chúng dựa trên tốc độc tăng trưởng ở các hoạt độ nước 0,85 ÷ 0,99 và nồng độ ethanol 1 ÷ 5 % với các mốc nhiệt độ 18 ÷ 50 oC trong 7 ngày nuôi cấy. Từ các số liệu thực nghiệm tiến hành tối ưu hóa các cặp yếu tố bằng phần mềm Modde 5.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 42 oC và aw= 0,912; aw= 0,9 và 50 oC là điều kiện tối ưu để kìm hãm tốc độ tăng trưởng của Asp. oryzae Tp01 (60,3 10-5 mm.ngày-1) và Asp. fumigatus Tp01 (59 10-3 mm.ngày-1). 5 % ethanol và 34 oC là điều kiện tốt nhất để giảm tốc độ tăng trưởng của Asp. oryzae Tp01 (39,7 10-3 mm.ngày-1); 5 % ethanol cũng là điều kiện tối ưu để ngăn chặn tốc độ tăng trưởng của Asp. fumigatus Tp01 (20,46 10-2 mm.ngày-1) ở nhiệt độ 38 oC.


Keywords


Aspergillus fumigatus, Aspergillus oryzae, nhiệt độ, hoạt độ nước, ethanol, tối ưu hóa.DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/4A/11973 Display counter: Abstract : 100 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology