TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ THANH LONG BẰNG KĨ THUẬT BAO GÓI KHÍ ĐIỀU BIẾN

Phạm Anh Tuấn

Abstract


Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được vật liệu bao gói phù hợp và tối ưu hóa hai yếu tố thực nghiệm gồm tỉ lệ diện tích màng bao bì/khối lượng quả (cm2/g) và độ dày màng bao bì (mm) có ảnh hưởng đến điều kiện cân bằng nồng độ khí oxy (%) và nồng độ khí cacbonic (%) trong môi trường vi khí hậu của màng bao bì bảo quản quả thanh long. Kết quả thực nghiệm đã xác định được vật liệu màng bao gói LDPE có khả năng thẩm khí phù hợp cho bảo quản quả thanh long. Kế hoạch thực nghiệm đa yếu tố gồm 9 thí nghiệm với khoảng khảo sát của 2 yếu tố thực nghiệm: tỉ lệ diện tích màng bao bì/khối lượng quả từ 1,80 - 2,20 cm2/g, độ dày màng bao bì LDPE từ 0,02 - 0,04 mm,  nguyên liệu thanh long sau khi sơ chế, bao gói được tồn trữ ở nhiệt độ 4 ± 1 oC và độ ẩm 90 - 95 %. Kết quả tối ưu đã xác định được tỉ lệ diện tích màng bao bì /khối lượng quả thanh long là 1,96 cm2/g và độ dày màng bao bì LDPE dày 0,03 mm, tương ứng trạng thái cân bằng môi trường vi khí hậu ở nồng độ khí oxy 3,82 %, nồng độ khí cacbonic 5,84 %. Chất lượng mẫu thanh long ở điều kiện tối ưu được đánh giá sau 20 ngày bảo quản với hàm lượng đường tổng số 7,98 %, hàm lượng vitamin C 7,5 mg/100 g, cảm quan 18,2 điểm.   


Keywords


quả thanh long, bao gói khí điều biến, nồng độ khí oxy, nồng độ khí cacbonnic.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/4A/12008 Display counter: Abstract : 152 views. PDF : 418 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology