NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 DUNG DỊCH CHITOSAN-H2O2 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA

Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Xuân Dự, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Phạm Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Duy

Abstract


Nghiên cứu cắt mạch chitosan bằng phương pháp chiếu xạ hỗn hợp dung dịch chitosan (5%) và H2O2 (1%) để chế tạo oligochitosan. Khối lượng phân tử (KLPT) được đo bằng sắc ký gel thấm qua (GPC). Cấu trúc của oligochitosan được khảo sát bằng phổ hồng ngoại và tử ngoại. Kết quả cho thấy oligochitosan với KLPT < 10 kDa có thể được chế tạo hiệu quả trong khoảng liều từ 10 đến 20 kGy. Hoạt tính chống oxi hóa của chitosan và oligochitosan (44,4; 17,4; 10,2 và 4,1 kDa) được khảo sát sử dụng gốc tự do 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS•+). Kết quả cho thấy oligochitosan có KLPT thấp thể hiện hoạt tính chống oxi hóa hiệu quả hơn so với KLPT cao. Cụ thể là, hoạt tính chống oxi hóa 69,9; 84,5; 89,2 và 99,3 tương ứng đối với các mẫu chitosan và oligochitosan có KLPT là 44,4; 17,4; 10,2 và 4,1 kDa cùng thời gian phản ứng là 90 phút. Như vậy, oligochitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 có tiềm năng ứng dụng như là chất chống oxi hóa tự nhiên.

Keywords


chitosan, oligochitosan, gamma Co-60, cắt mạch, chống oxi hóaDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/3798 Display counter: Abstract : 327 views. PDF (Tiếng Việt) : 1433 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology