LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT BAZƠ LEWIS TRONG CÁC PHỨC CỦA HCZZH (Z=O, S) VỚI CO2

Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Mai Phượng, Nguyễn Tiến Trung

Abstract


Tương tác giữa HCZZH (Z=O, S) với CO2 thu được 3 dạng hình học bền, đó là P1, P2P3. Năng lượng tương tác hiệu chỉnh ZPE và BSSE tại mức MP2/6-311++G(3df,2pd)//MP2/6-31+G(d,p) trong khoảng -5,3 to -12,3 kJ.mol-1. Nhìn chung, độ bền của các phức do đóng góp của tương tác axit-bazơ Lewis hoặc tương tác chacolgen. Độ bền các dạng phức giảm từ P1 đến P2 và cuối cùng là P3. Đáng chú ý, tương tác giữa HCOOH với CO2 thu được phức P1 bền nhất và độ bền do liên kết hiđro chuyển dời đỏ O-H∙∙∙O đóng góp. Kết quả phân tích NBO cho thấy, liên kết C-H rút ngắn và tần số dao động hóa trị tăng so với trong monome tương ứng được quyết định chính do sự tăng phần trăm đặc tính s của C tham gia liên kết hiđro.


Keywords


liên kết hyđro chuyển dời xanh, phân tích NBO, tương tác axit-bazơ LewisDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/2/9576 Display counter: Abstract : 64 views. PDF (Tiếng Việt) : 265 views. PDF (Tiếng Việt) : 28 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology