NGHIÊN CỨU THU HỒI PROTEIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Abstract


Trong công trình này đã nghiên cứu chi tiết động học của quá trình chiết rút (hòa tan) protein khi tách chiết chitin từ vỏ tôm bằng phương pháp điện hóa. Các kết quả thí nghiệm cho thấy phần lớn protein trong vỏ tôm được chiết rút trong khoang catod[u1] trong lần điện phân thứ nhất; hàm lượng protein trong khoang catod[u2] tăng liên tục trong quá trình điện phân, ít phụ thuộc vào nồng độ chất điện li NaCl và tỉ lệ tuyến tính với lượng nguyên liệu vỏ tôm sử dụng cho điện phân. Hơn nữa, hàm lượng protein trong khoang catod[u3] còn tăng lên khoảng 1,5 lần khi đun cách thủy dung dịch catolite[u4] cùng với vỏ tôm ở 85 ± 5 oC 30 trong [u5] phút sau mỗi lần điện phân. Từ các kết quả nghiên cứu nhận được đã đưa ra được một quy trình đơn giản chiết rút và thu nhận chế phẩm protein trong quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm để phục vụ cho các mục đích dinh dưỡng khác nhau.

[u1]catot

[u2]như [u2]

[u3]như [u2]

[u4]catot

[u5]trong 30

 


Keywords


điện phân, khoang catod/anod, dung dịch catolite/anolite, chất điện li, nguồn phụ phẩm vỏ tôm, chitin, proteinDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/4/9603 Display counter: Abstract : 344 views. PDF (Tiếng Việt) : 51 views. PDF (Tiếng Việt) : 128 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology