NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA

Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành

Abstract


Đã nghiên cứu phản ứng tổng hợp và trùng hợp khơi mào bằng tia tử ngoại của dầu vỏ hạt điều acrylat hóa (DVHĐA). Đã xác định được rằng phản ứng acrylat hóa dầu vỏ hạt điều (DVHĐ) bằng glyxydyl metacrylat (GMA) xảy ra nhanh chóng trong điều kiện đương lượng mol của DVHĐ và GMA, có mặt benzyltrietyl amoni clorit với hàm lượng 0,8 % tổng khối lượng của DVHĐ và GMA, nhiệt độ phản ứng 100­­ oC. Các nhóm epoxy trong hệ phản ứng hầu như chuyển hóa hoàn toàn sau 150 phút phản ứng trong điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, cần phải dừng phản ứng trước thời gian nêu trên để tránh tạo gel trong khối phản ứng.

Nhờ tác dụng hóa dẻo của mạch hydrocacbon trong DVHĐ, các nhóm acrylat trong DVHĐA có thể trùng hợp nhanh chóng, đạt đến mức chuyển hóa 100 % khi trong hệ có một lượng nhỏ chất khơi mào quang I.184 và được chiếu tia tử ngoại.

Phản ứng đồng trùng hợp của các nhóm acrylat và các liên kết đôi của DVHĐ cũng xảy ra trong quá trình trùng hợp quang của hệ.

Keywords


dầu vỏ hạt điều, acrylat hóa, trùng hợp quangDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/4/9610 Display counter: Abstract : 116 views. PDF (Tiếng Việt) : 109 views. PDF (Tiếng Việt) : 65 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology