Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR LIMITED PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST TO PRODUCE LOW-WEIGHT MOLECULAR PEPTIDE WITH SOME BIOACTIVITIES Abstract   PDF
Pham Thi Thu Hien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS OF EXTRACTION PROCESS FROM COFFEE CHERRY PULP (CASCARA) AND APPLICATION TO DRINKING WATER PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY Abstract   PDF
Phuong Mai Nguyen Do, Quynh Thi Truc Hoang, Anh Thi Hong Le
 
Vol 55, No 1 (2017) OPTIMIZATION OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF EXTRACTED DRY MATTER FROM Limonia Acidissima PULP BY COMBINED CELLULASE -PECTINASE ENZYMES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) Abstract   PDF
Pham Bao Nguyen, Dong Thi Anh Dao
 
Vol 57, No 3B (2019) Optimization of Extraction of Total Phenolic and Total Flavonoid from Seeds of Alpinia blepharocalyx K. Schum. Using The Response Surface Methodology Abstract   PDF
Thanh Tan Nguyen, Huyen Thi Thanh Mai, Tuan Ngoc Nguyen, Quang Dinh Tran, Thang Dinh Tran
 
Vol 56, No 4A (2018) OPTIMIZATION OF GINGER OLEORESIN EXTRACTION FROM FRESH GINGER BY USING MICROWAVE - ASSISTED ENERGY Abstract   PDF
NGUYEN Trung Dung, Ta Hong Duc, Nguyen Dang Binh Thanh
 
Vol 57, No 6A (2019) OPTIMIZATION OF LONG-RANGE TRAJECTORY FOR AN UNPOWERED FLIGHT VEHICLE Abstract   PDF
Tuan Hung Pham, Duc Cuong Nguyen, Duc Thanh Nguyen
 
Vol 57, No 2 (2019) OPTIMIZATION OF MEDIUM COMPONENTS FOR THE PRODUCTION OF ECTOINE BY A HALOPHILIC BACTERIUM ISOLATED FROM CAN GIO MANGROVE Abstract   PDF
Doan Van Thuoc, Tran Thi Hien
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF SIMAFIX RED DYE DECOLORIZATION BY USING ADVANCED OXIDATION PROCESS: PHOTO-FENTON Abstract   PDF
Nga Thi Dinh
 
Vol 53, No 4 (2015) OPTIMIZATION OF SOME TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR FRESH CHILLI PRESERVATION BY CONTROLLED ATMOSPHERE METHOD Abstract   PDF
Pham Anh Tuan, Le Thi Mai
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZATION OF THE AQUEOUS EXTRACT PROCESS FROM MANGOSTEEN PEEL FOR DYEING SILK Abstract   PDF
Hong Phuong Pham Thi
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE DNA EXTRACTION PROTOCOL FROM WOOD SAMPLE BY RESPONSE SURFACE METHODS – CENTRAL COMPOSITE DESIGN Abstract   PDF
Du Phuc Thinh, Tang Thi Kim Hong, Huynh Van Biet
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF THE EFFICACY OF SLUDGE ULTRASONIC PRETREATMENT: A REVIEW Abstract   PDF
Le Ngoc Tuan, Pham Ngoc Chau
 
Vol 55, No 6 (2017) OPTIMIZATION OF THE ENZYME ASSISTED EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FROM THE LEAVES AND BRANCHES OF CINNAMOMUM CASSIA USING BOX-WILSON METHOD Abstract   PDF
Hoang Thi Bich, Le Mai Huong, Nguyen Quyet Chien, Dinh Thi Thu Thuy, Le Tat Thanh, Do Trung Sy, Le Thi Thuy Hang, Pham Hong Hai
 
Vol 56, No 3 (2018) OPTIMIZATION OF ULTRASONICATION EXTRACTION FOR DETERMINATION OF 16 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN AIR PARTICLE Abstract   PDF
Duong Thi Hanh, Ha Thu Trinh, Phan Quang Thang, Nguyen Trung Dung, Nguyen Tran Dien
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATIONOFENZYMATIC HYDROLYSIS PROCESS FROM SHRIMP BY-PRODUCT FOR SHRIMP SAUCE PRODUCTION Abstract   PDF
Do Thi Yen, Nguyen Thi May
 
Vol 54, No 4B (2016) OPTIMIZING THE PROCESS OF TRANSFORMING COFFEE HUSKS INTO BIOCHAR BY MEANS OF HYDROTHERMAL CARBONIZATION Abstract   PDF
Tran Thi Hien
 
Vol 55, No 5A (2017) OPTIMIZING THE PROCESSING OF GINGER ESSENTIAL OIL YIELD (Zingiber collinsii) FROM PUMAT NATIONAL PARK OF VIETNAM USING THE RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abstract   PDF
Le Thi My Chau
 
Vol 48, No 1 (2010) OPTIMIZING TROUGH WITHERING PROCESS IN BLACK TEA MANUFACTURE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Chương
 
Vol 55, No 3 (2017) OUTPUT FEEDBACK CONTROL WITH CONSTRAINTS FOR NONLINEAR SYSTEMS VIA PIECEWISE QUADRATIC OPTIMIZATION Abstract   PDF
Nguyen Doan Phuoc, Pham Van Hung, Hoang Duc Quynh
 
Vol 58, No 5 (2020): COMING ISSUE Output tracking control for TRMS based on time receding optimal observation of disturbances Abstract
Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Doãn Phước
 
Vol 57, No 6 (2019) OXIDATION RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF Pt AND PtIr DIFFUSION COATINGS ON Ni BASED SINGLE CRYSTAL SUPERALLOYS BY ELECTROPLATING METHOD Abstract   PDF
Tue Chi Dao, Hideyuki Murakami, Le Thi Hong Lien
 
Vol 54, No 3 (2016) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS I. CHARACTERIZATION OF MAIZE STARCH OXIDIZED BY SODIUM HYPOCHLORITE Abstract   PDF   PDF
Dao Phi Hung, Truong Thi Nam, Mac Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Nguyen THien Vuong, Trinh Van Thanh
 
Vol 55, No 4 (2017) OXIDIZED MAIZE STARCH: CHARACTERIZATION AND EFFECT OF IT ON THE BIODEGRADABLE FILMS.II. INFRARED SPECTROSCOPY, SOLUBILITY OF OXIDIZED STARCH AND STARCH FILM SOLUBILITY Abstract   PDF
Phi Hung Dao, Trương Thị Nam, Mạc Van Phuc, Nguyen Anh Hiep, Trinh Van Thanh, nguyen Thien Vuong, Do Dang Xuan
 
Vol 54, No 2A (2016) PARTITION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN WATER-SEDIMENT SYSTEM CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 1 (2016) PENETRATION RATE PREDICTION FOR PERCUSSIVE DRILLING WITH ROTARY IN VERY HARD ROCK Abstract   PDF
Nguyen Van Hung, Laurent gerbaud, Raphael Souchal, Christophe Urbanczyk, C. Fouchard
 
Vol 48, No 2 (2010) PERFOMACE COMPARISON BETWEEN FUZZY LOGIC CONTROLLERS AND HEDGE ALGEBRAS – BASED CONTROLLER FOR FURNACE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 
Vol 49, No 2 (2011) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CORE GMPLS NETWORKS USING 2-D CODE LABEL AND OPTICAL HARD-LIMITERS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dang The Ngoc, Nguyen Tien Ban
 
Vol 54, No 2A (2016) PERFORMANCE OF H2O2 - AERATED BIOFILTER IN TREATMENT OF WASTEWATER CONTAINING HUMIC ACID Abstract   PDF
Le Van Tuan
 
Vol 54, No 4B (2016) PERFORMANCE OF TiO2 IN PHOTODEGRADATION SEAFOOD WASTEWATER Abstract   PDF
Luu Cam Loc
 
Vol 54, No 5A (2016) pH/TEMPERATURE SENSITIVE PENTABLOCK BASED ON D,L-SERINE Abstract   PDF
Dai Phu Huynh
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LẬP CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY( L-LACTIC AXIT) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Vân, nguyễn quang huy
 
Vol 50, No 4 (2012) PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luyện, Posta Katalin, Lê Mai Hương
 
Vol 51, No 4 (2013) PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHOPYRONE VÀ ANTHRAQUINONE TỪ CỦ SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine bulbosa) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Tuấn Anh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Phương, Trịnh Anh Viên, Phạm Quốc Long
 
Vol 54, No 4A (2016) PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH CHỦNG ASPERGILLUS BRUNNEOVIOLACEUS FEC 156 SINH TỔNG HỢP HỆ ENZYME THỦY PHÂN XYLAN Abstract   PDF
Đặng Tất Thành
 
Vol 52, No 4 (2014) PHÂN LẬP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG MỘT SỐ NGUỒN BỆNH NẤM THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA CHÚNG IN VITRO VÀ IN VIVO Abstract   PDF
Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Phạm Thị Thuý Hoài
 
Vol 50, No 5 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình
 
Vol 50, No 1 (2012) PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN BTLP1 CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHENOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIT CỦA ĐOẠN GEN 16S rARN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Ngọc Mai, Thái Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiêm Ngọc Minh
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract
Nguyễn Vũ Duy Quang
 
Vol 51, No 6 (2013) PHÂN LOẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU WEB TIẾNG VIỆT Abstract   PDF
Trần Ngọc Phúc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÂN LOẠI VÀ TÁCH DÒNG ĐOẠN PEPTID TÍN HIỆU CỦA GEN α-AMYLASE TỪ CHỦNG Bacillus sp. CN1-5 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Kim Thoa, Trần Đình Mấn
 
Vol 50, No 3 (2012) PHÂN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÁC CƠ CHẾ PHÂN BỔ KÊNH TRONG WiMAX Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tiến Ban, Đặng Thế Ngọc
 
Vol 52, No 2 (2014) PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH FLUTTER CỦA DẦM CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ RIÊNG PHỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An
 
Vol 49, No 1 (2011) PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GIEN PHES CHO VIỆC XÁC ĐỊNH LOÀI VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Đà, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bắc
 
Vol 51, No 3 (2013) PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE DỰA TRÊN KĨ THUẬT REVERSE TRANSCRIPTION-LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (RT-LAMP) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trương Quốc Phong, Lâm Tú Quỳnh
 
Vol 50, No 6 (2012) PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đình Tuấn
 
Vol 54, No 2 (2016) PHENOLIC COMPOUNDS FROM CALLISTEMON CITRINUS LEAVES AND STEMS Abstract   PDF
Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Đuc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Ninh The Son, Young Ho Kim, Do Quoc Viet, Nguyen Manh Cuong
 
Vol 58, No 5 (2020): COMING ISSUE PHENOLIC CONSTITUENTS FROM THE STEM BARKS OF RHIZOPHORA APICULATA BLUME Abstract
Nguyen Phuong Thao
 
Vol 55, No 1 (2017) PHENYL DERIVATIVES FROM ANTIDESMA HAIANENSIS Abstract   PDF
Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Phan Van Kiem
 
Vol 48, No 2 (2010) PHENYLPROPANOID GLUCOSIDES FROM CLERODENDRUM PHILIPINUM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiện
 
Vol 50, No 4 (2012) PHỔ RAMAN VÀ HỒNG NGOẠI CỦA CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê
 
Vol 56, No 2C (2018) PHOSPHATE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY USING MODIFIED SLUDGE FROM WATER TREATMENT PLANT Abstract   PDF
Dang Thi Thanh Loc
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF FORMIC ACID INAQUEOUS WITH Ni DOPED TiO2 COATED ON SILICAGEL Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Hai
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PARAQUAT USING N-TiO2/SiO2 UNDER VISIBLE LIGHT Abstract   PDF
Nguyen Thi Phuong Mai
 
Vol 54, No 4 (2016) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF RHODAMINE B USING Ag NANO DOPED TiO2 PREPARED BY -IRRADIATION METHOD Abstract
Vo Thi Thu Nhu, Nguyen Ngoc Duy, Huynh Nguyen Anh Tuan, Nguyen Pham Tu Ngan, Do Quang Minh, Nguyen Quoc Hien
 
Vol 55, No 4C (2017) PHOTODEGRADATION OF NON-BIODEGRADABLE ORGANIC COMPOUNDS IN LANDFILL LEACHATE BY Mn-TiO2-BENTONITE Abstract   PDF
Tran Minh Duc
 
Vol 54, No 1 (2016) PHOTOTHERMAL EFFECT OF GOLD NANOSHELLS IN TISSUE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Thương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa, Trần Hồng Nhung
 
Vol 53, No 5 (2015) PHỤ THUỘC DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ DA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lệ
 
Vol 51, No 2 (2013) PHỤ THUỘC HÀM MỜ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU NGÔN NGỮ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Minh Lộc, Hoàng Tùng, Nguyễn Tân Ân
 
Vol 51, No 2 (2013) PHƯƠNG PHÁP MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ TIẾN HÓA NHÂN TẠO XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU KHI PHAY CNC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Văn Địch, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Trọng Hiếu
 
Vol 50, No 2 (2012) PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRONG GIA CÔNG CHÍNH XÁC BỀ MẶT CHI TIẾT QUANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương
 
Vol 49, No 4 (2011) PHƯƠNG TRÌNH TỈ LƯỢNG HÓA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Ngọc Anh, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Công Bằng, Mai Xuân Kỳ
 
Vol 55, No 2 (2017) Phylogenetic diversity of microorganisms associated with three marine sponges from Mien Trung sea of Vietnam Abstract   PDF
Nguyen Thi Kim Cuc, Ton That Huu Dat, Tran Thi Hong, Pham Viet Cuong
 
Vol 54, No 5A (2016) PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION COATING ON 6061 AL ALLOY USING AN ELECTROLYTE WITHOUT ALKALI IONS Abstract   PDF
Quang Phu Tran
 
Vol 58, No 3 (2020) PM2.5-BOUND PAHS IN THE INDOOR AND OUTDOOR AIR OF NURSERY SCHOOLS IN HANOI, VIETNAM AND HEALTH IMPLICATION Abstract   PDF
VO THI LE Ha, Nguyen Thi Thu Hien, Minoru Yoneda
 
Vol 54, No 1A (2016) POLARIZATION DEPENDENCE IN OPTICAL REFLECTION AND TRANSMISSION OF OPAL PHOTONIC CRYSTALS Abstract   PDF
Le Dac Tuyen
 
Vol 48, No 3 (2010) POLY (L-LACTIDE) DEGRADATION BY SOME ACTINOMYCE ISTRAINS ISOLATED FROM VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Huy, Đỗ Huy Dương, Lê Văn Chiều
 
Vol 58, No 4 (2020) POLYHYDROXYPREGNANE GLYCOSIDES FROM DREGEA VOLUBILIS Abstract   PDF
Phan Van Kiem, Phan Tuan Phuong
 
Vol 56, No 2A (2018) PORE SIZE DISTRIBUTION IN SIMULATION OF MASS TRANSPORT IN POROUS MEDIA: A CASE STUDY IN RESERVOIR ANALYSIS Abstract   PDF
Vu Hong Thai
 
Vol 54, No 4B (2016) POSSIBILITY AND CONSTRAINT PARAMETERS FOR AUTOMATED GENERALIZATION OF MULTI – SCALE BASE MAPS Abstract   PDF
Nguyen Thi Hong Hanh
 
Vol 49, No 4 (2011) POTENTIALITY OF CO-BENEFITS OF CLIMATE AND AIR QUALITY IN FUEL SWITCHING FOR HANOI BUS SYSTEM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thu Trang, Nghiem Trung Dung, Tran Thu Trang
 
Vol 55, No 4C (2017) PRECIPITATION SCENARIOS IN HO CHI MINH CITY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE Abstract   PDF
Nguyen Ky Phung
 
Vol 55, No 4C (2017) PRELIMINARY ASSESSMENT OF BTEX CONCENTRATIONS INDOOR AND OUTDOOR AIR IN RESIDENTIAL HOMES IN HANOI, VIETNAM Abstract   PDF
Vo Thi Le Ha
 
Vol 48, No 3 (2010) PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FOR MOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ta Huong Thu, Le Anh Tuan, Nghiem Trung Dung
 
Vol 56, No 2C (2018) PRELIMINARY STUDY ON SEPARATION OF RARE EARTH METALS FROM LEACH SOLUTION OF DISCARDED FLUORESCENT POWDER BY SOLVENT EXTRACTION Abstract   PDF
Nguyen Duc Quang
 
Vol 57, No 5 (2019) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GO/ZnO ELECTRODE FOR SUPERCAPACITORS Abstract   PDF
Hoang Tran Dung, Doan Thanh Tung, Le Thi Thanh Tam, Trinh Quang Dung, Nguyen Thi Yen, Ngo Ba Thanh, Ngo Thanh Dung, Phan Ngoc Hong, Le Trong Lu
 
Vol 54, No 4 (2016) Preparation and characterization of high-dispersed pt/c nano-electrocatalysts for fuel cell applications. Abstract   PDF
Hoang Anh Huy, Tran Van Man, Huynh Thien Tai, Ho Thi Thanh Van
 
Vol 55, No 5B (2017) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POROUS CARBON FROM RICE HUSK APPLIED FOR ELECTRODE MATERIALS Abstract   PDF
Nguyen Thi Thu Huyen
 
Vol 54, No 1A (2016) PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SIO2/POLY(METHYL METHACRYLATE) CORE/SHELL NANOCOMPOSITES VIA RAFT POLYMERIZATION Abstract   PDF
Long Giang Bach
 
Vol 57, No 5 (2019) Preparation and characterizations of plasticized PMMA/PVC/Mg(ClO4)2 electrolytes Abstract   PDF
Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Thai Hoang, Nguyen Thi Kim Dung, Nguyen Quang Tung, Dam Xuan Thang, Nguyen Thi Dieu Linh, Lai Thi Huyen, Do Van Cong, Mai Duc Huynh, Nguyen Thi Thai
 
Vol 57, No 1 (2019) PREPARATION AND FTIR STUDIES OF PMMA/PVC POLYMER BLENDS, PVC-g-PMMA GRAFT COPOLYMERS AND EVALUATING GRAFT CONTENT Abstract   PDF
Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Thai Hoang, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh, Dam Xuan Thang
 
Vol 52, No 1 (2014) PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ANTI-CORROSION PROPERTIES OF EPOXY-ORGANOBENTONITE COMPOSITE ADDED ZnO SUBMICROMETER PARTICLES Abstract
BUI QUOCBINH, BUI QUOC BINH
 
Vol 53, No 5 (2015) PREPARATION, CHARACTERIZATION AND MORPHOLOGY OF CHITOSAN CONTAINING NIFEDIPINE Abstract   PDF
Nguyễn Thúy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Thai Hoang
 
Vol 53, No 6 (2015) PREPARATION OF ERLOTINIB HYDROCHLORIDE Abstract   PDF
Ta Van Dai, Le Tat Thanh, Pham Quoc Long, Tran Thi Thu Thuy
 
Vol 54, No 1A (2016) PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM SUGARCANE BAGASSE USING ZnCl2 FOR THE REMOVAL OF Cu (II) ION FROM AQUEOUS SOLUTION: APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) Abstract   PDF
Tran Van Thuan
 
Vol 56, No 2A (2018) PREPARATION OF BIO-NANOCOMPOSITE MEMBRANE FOR METHYLENE BLUE ADSORPTION Abstract   PDF
Nguyen Thai Ngoc Uyen
 
Vol 50, No 1 (2012) PREPARATION OF FILTER AIDS BASED ON LAM DONG DIATOMITE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Mai Thanh Phong, Tran Doan Minh Dang
 
Vol 56, No 3B (2018) Preparation of magnetic antibacterial composite beads Fe3O4/alginate/Ag Abstract   PDF
Nguyễn Tuấn Dung
 
Vol 56, No 1A (2018): 10th Vietnam National Conference of Solid State Physics and Materials Science PREPARATION OF MAGNETIC HYDROGEL BY IN-SITU COPRECIPITATION PROCESS Abstract   PDF
Ngoc Uyen Nguyen-Thai
 
Vol 57, No 3A (2019): The 12th AUN/SEED-net Regional Conference on Materials Engineering (RCME) & International Symposium on Materials Science and Engineering (ISMSE2019) PREPARATION OF NICKEL NANOWIRES AND EFFECTS OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THEIR MORPHOLOGY Abstract   PDF
Minh Truong Xuan Nguyen, Thu Thi Minh Bui, Cuc Thi Le, Linh Huu Nguyen, Y Ngoc Pham, Ha Ky Phuong Huynh, Son Truong Nguyen
 
Vol 56, No 2A (2018) PREPARATION OF POLYAMIDE11/BAMBOO FLOUR POLYMER COMPOSITE USING POLYVINYL ALCOHOL AS COMPATIBILIZER Abstract   PDF
Mai Duc Huynh
 
Vol 54, No 2C (2016) PREPARATION OF POLYMER COMPOSITES BASED ON UNSATURATED POLYESTER REINFORCED BY NATURAL FIBER AND CELLULOSE MICROFIBER FROM LUNG WASTE IN NGHE AN Abstract   PDF
Cao Xuan Cuong
 
Vol 55, No 4C (2017) PREPARATION OF RED MUD/GRAPHENE COMPOSITE AND ITS APPLICATION FOR ADSORPTION OF As(III) FROM AQUEOUS SOLUTION Abstract   PDF
Ha Xuan Linh
 
Vol 56, No 2A (2018) PREPARATON OF MASTERBATCH CONTAINING ANTI-OXIDATION ADDITIVE: EFFECT OF CARRIER RESIN RATIO AND ADDITIVES CONTENT Abstract   PDF
Nguyen Van Khoi
 
Vol 58, No 4 (2020) PRIMARY STUDY FOR EFFECTS ON TRANSDIFFERENTIATING RAT NEONATAL CARDIOMYOCYTES INTO PACEMARKER CELLS OF SEVERAL VIETNAMESE PLANT EXTRACTS Abstract   PDF
Thao Thi Do, PHUONG THI HA TRIEU, NGA thi NGUYEN, phuong thi do, cuc thi nguyen, yen thi hai pham
 
Vol 55, No 2 (2017) PRODUCTION OF DICALCIUM PHOSPHATE FROM LAO CAI SECOND GRADE APATITE ORE LEACHED BY DILUTE HYDROCHLORIC ACID Abstract   PDF
Hiep Xuan Trinh, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Van Dung, Vu Van Trinh
 
Vol 48, No 2 (2010) PRODUCTION OF FLAVOR POWDER WITH CYCLODEXTRIN AS A CARRIER Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Quang Thuật
 
Vol 54, No 4A (2016) PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTIBODIES AGAINST RECOMBINANT VP6 ANTIGEN OF ROTAVIRUS Abstract   PDF
Do Thi Thu Nga
 
Vol 56, No 5 (2018) PROGRAM MOTION OF UNLOADING MANIPULATORS Abstract   PDF
Vu Duc Binh
 
Vol 55, No 1B (2017) PROMOTING ASPECT OF PALLADIUM NANOPARTICLES ON SPINEL Pd@CuCr2O4/γ–Al2O3 CATALYTIC SYSTEM IN CARBON MONOXIDE OXIDATION Abstract   PDF
Pham Trung Kien
 
Vol 56, No 3B (2018) PROPERTIES OF COMPOSITE BASED ON HIGH DENSITY POLYETHYLENE/ETHYLENE VINYL ACETATE BLEND AND A NOVEL ORGANIC MODIFIED WASTE GYPSUM Abstract   PDF
Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Do Van Cong, Nguyen Vu Giang
 
Vol 58, No 3 (2020) PROPOSING MODEL OF HANDLING LANGUAGE FOR SMART HOME SYSTEM CONTROLLED BY VOICE Abstract   PDF
Phat Huu Nguyen, Khanh Van Tong
 
Vol 56, No 4 (2018) PROTEASE INHIBITORS FROM MARINE SPONGE AND SPONGE-ASSOCIATED MICROORGANISMS Abstract   PDF
Tran Thi Hong, Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong
 
Vol 55, No 5B (2017) PROTECTION OF STEEL JISG 3141 WITH CHROMIUM-FREE CONVERSION COATING BASED ON INORGANIC SALT (Zr/Ti/Mo) Abstract   PDF
Duong Thi Hong Phan
 
Vol 51, No 2 (2013) PROTECTIVE ABILITY OF MELANOIDINS ON RIBOFLAVIN PHOTO-DEGRADATION Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thu Trang, Lam Xuan Thanh
 
Vol 53, No 4 (2015) Proteomic analysis of liver on high fat diet mice treated with Toona Sinesis (Meliaceae) leaf extract Abstract   PDF
Ta Ngoc Ly, Chang Sue Joan
 
Vol 58, No 5 (2020): COMING ISSUE PTP1B INHIBITORS FROM ISODON TERNIFOLIUS COLLECTED IN VIETNAM Abstract
Nguyen Phi-Hung
 
Vol 54, No 2C (2016) PTP1B INHIBITORY CONSISTUENTS FROM VIETNAMESE MEDICINAL PLANT SELAGINELLA TAMARISCINA Abstract   PDF
Nguyen Phi Hung
 
Vol 55, No 1A (2017): Mycology: Research and Apply in Southern Viet Nam PURE CULTURE OF WILD TOUGH MUSHROOM COLLECTED FROM TAY NINH PROVINCE OF VIET NAM Abstract   PDF
Tran Thi Huong
 
Vol 57, No 3B (2019) Purification and bioactivity of fucoidan from kappaphycus alvarezii alga Abstract   PDF
Nhon Thi Ngoc Hoang, Anh Thi Hong Le, Kiet Tuan Nguyen, Chi Thi Minh Nguyen, Ngoc Thi My Le, Tien Pham Cam Nguyen
 
Vol 55, No 4C (2017) PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF LACCASE INVOLVED IN THE DECOLOURIZATION OF SYNTHETIC DYES AND 2,3,7,8-TCDD CONGENER DEGRADATION BY THE WHITE ROT FUNGUS ISOLATED FROM BAVI FOREST OF VIETNAM Abstract   PDF
Phung Khac Huy Chu
 
Vol 58, No 3A (2020) PURIFICATION OF PHOSPHOGYPSUM FOR USE AS CEMENT RETARDER BY SULPHURIC ACID TREATMENT Abstract   PDF
Dang Ngoc Phuong, Ngo Kim Chi, Tran Dai Lam, Chu Quang Truyen, Tran Trung Kien, Dang Thi Dinh
 
Vol 51, No 5 (2013) PURIFICATION OF RAVE COMPLEX FROM Saccharomyces cerevisiae USING FLAG TAG-AFFINITY PURIFICATION METHOD Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thanh Trung, Pham Thi Tam, Ta Thi Thu Thuy, Chunyin Gu, Zhenyu Zhang
 
Vol 55, No 5B (2017) QUALITY REINFORCEMENT OF ELECTROPLATING ZINC COATINGSELECTRODEPOSITED FROM CYANIDE FREE ALKALINE SOLUTION BY POLYAMINE 70.000 AND POLYVINYL ALCOHOL 16.000 Abstract   PDF
Truong Thi Nam
 
Vol 50, No 2 (2012) QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Long, Lê Ngọc Hưng
 
Vol 58, No 3A (2020) QUANTIFICATION OF POLLUTANTS MASS AND ENERGY CONSUMPTION AS A TOOL FOR INDUSTRIAL WASTEWATER POLLUTION CONTROL IN STEEL INDUSTRY Abstract   PDF
Nguyen Tra My, Nguyen Viet Anh, Nguyen Hoang Anh
 
Vol 58, No 3 (2020) Quantitative analysis of Caffeine in the leaves and flowers of Camellia chrysantha by high-performance liquid chromatography with DAD detection Abstract   PDF
Nguyen Thi Hong Van, Pham Cao Bach, Nguyen Phi Hung, Cam Thi Inh, Pham Minh Quan, Tran Quoc Toan, Pham Thi Hong Minh, Pham Quoc Long
 
Vol 49, No 5 (2011) QUANTUM ALGORITHM FOR SOLVING THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huynh Van Duc, Bui Doan Khanh, Do Ngoc Diep
 
Vol 55, No 6A (2017): third international conference on Computational Science and Engineering QUANTUM CHEMICAL STUDIES ON BINDING OF cis-[PtCl2(iPram)(Hpz)] TO GUANOSINE Abstract   PDF
Pham Vu Nhat
 
Vol 52, No 3 (2014) Quy trình phát hiện vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis sử dụng hạt từ nano gắn kháng thể nhằm tăng tính đặc hiệu và tốc độ xử lý mẫu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Bảo Yên, Chử Lương Luân, Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lương
 
Vol 55, No 1B (2017) RADIATION SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN STABILIZED GOLD NANOPARTICLES AND CATALYTIC ACTIVITY STUDY Abstract   PDF
Vo K. D. N.
 
Vol 55, No 1A (2017): Mycology: Research and Apply in Southern Viet Nam RADIATION SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES/CHITOSAN AGAINST Corynespora cassiicola CAUSING LEAF FALL DISEASE ON RUBBER TREES Abstract   PDF
Le Thi An Nhien
 
Vol 58, No 4 (2020) REALIZATION OF BROADBAND AND INDEPENDENT POLARIZATION METAMATERIAL PERFECT ABSORBER BASED ON THE THIRD-ORDER RESONANCE Abstract   PDF
Nguyen Thi Hien, Phan Thi Duyen, Bui Xuan Khuyen, Bui Son Tung, Nguyen Xuan Ca, Pham Thi Thu Ha, Vu Dinh Lam
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) RECONSTITUTION OF DIFFERENT SIGNAL PEPTIDES FOR ENHANCED THERMOSTABLE ALPHA AMYLASE SECRETION IN Bacillus subtilis Abstract   PDF
Nguyen Thị Da, Tran Dinh Man, Nguyen Kim Thoa
 
Vol 55, No 5B (2017) RECOVERING RARE EARTH OXIDE FROM NdFeB MAGNET OF WASTE HDDs BY LEACHING AND SELECTIVE PRECIPITATION METHODS Abstract   PDF
Pham Khanh Huy
 
Vol 54, No 4A (2016) RECOVERY OF PECTIC OLIGOSACCHARIDE (POS) FROM PECTIN HYDOLYSATE FOR FUNTIONAL FOODS Abstract   PDF
Nguyen Thi Kim Dung
 
Vol 53, No 6 (2015) RECOVERY OF POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) FROM Yangia sp. ND199 BY SIMPLE DIGESTION WITH SODIUM HYPOCHLORITE Abstract   PDF
Thuoc Van Doan, Luu Thi Hoi, Tran Huu Phong
 
Vol 57, No 6 (2019) REDUCTION OF COD IN NAM SON LANDFILL LEACHATE BY ELECTRO-FENTON AS SECONDARY TREATMENT AFTER ELECTROCOAGULATION PRETREATMENT Abstract   PDF
Son Thanh Le, Khai Cao LE
 
Vol 55, No 6A (2017): third international conference on Computational Science and Engineering REFOLDING OF HOMOPOLYMER UNDER QUENCHED FORCE Abstract   PDF
Maksim Kouza
 
Vol 56, No 2A (2018) REGULATION OF BURNING SPEED FOR THE GRANULES OF HIGH ENERGY MATERIALS IN MILITARY FIELD (SINGLE-BASED PROPELLANT) USING ABSORPTION OF CAMPHOR METHODS Abstract   PDF
Pham Quang` Hieu
 
Vol 54, No 2C (2016) RELATIONSHIP BETWEEN BITTERNESS OF BREWER’S YEAST HYDROLYSATE AND HYDROPHOBIC AMINO ACID CONTENT Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Ngoc
 
Vol 54, No 4 (2016) RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATIC CONDITION AND MANGROVE FOREST STRUCTURE ON NORTHERN COAST OF VIETNAM Abstract   PDF
Pham Hong Tinh, Nguyen Thi Hong Hanh, Mai Sy Tuan
 
Vol 54, No 4B (2016) RELATIONSHIP BETWEEN FLUORIDE CONTENTS IN GROUNDWATER AND PREVALENCE OF FLUOROSIS IN TAY SON DISTRICT, BINH DINH PROVINCE, VIETNAM Abstract   PDF
Phan Nhu Nguyet
 
Vol 56, No 5 (2018) RELATIONSHIP OF FREE - LINGVING NEMATODE COMMUNITIES TO SOME ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS IN THE ORGANIC SHRIMP FARMS, CA MAU PROVINCE Abstract   PDF
Tran Thanh Thai
 
Vol 58, No 3A (2020) RELATIONSHIPS OF TEMPERATURE AND HUMIDITY TO THE BIODEGRADATION OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN SOILS Abstract   PDF
Tran Thanh Chi, Nguyen Hai Yen
 
Vol 55, No 2 (2017) RELEASE BIOATIVE PEPTIDES FROM SOYBEAN BY OPTIMIZATION THE ENZYMATIC HYDROLYSIS BY ALCALASE AND PROTAMEX USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abstract   PDF
Hoa Quynh Nguyen, Dong Thi Anh Dao
 
Vol 55, No 1 (2017) REMOVAL OF Pb2+ FROM AQUEOUS SOLUTION BY ADSORPTION ONTO COMPOSITE BASED ON EUCALYPTUS LEAF AND POLYANILINE Abstract   PDF
Le Cao The, Vu Minh Tan, Phan Thi Binh
 
Vol 55, No 4C (2017) REMOVAL OF Cd(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY CRUMPLED GRAPHITE OXIDE Abstract   PDF
Ha Xuan Son
 
Vol 55, No 1B (2017) REMOVAL OF Cd(II) FROM WATER BY USING GRAPHENE OXIDE–MnFe2O4 MAGNETIC NANOHYBRIDS Abstract   PDF
Nguyen Huu Hieu
 
Vol 54, No 2A (2016) REMOVAL OF COD AND AMMONIUM FROM LANDFILL LEACHATE BY USING A MODIFIED ECO - BIO – BLOCK MATERIAL IN ANOXIC-OXIC SYSTEM Abstract   PDF
Hoang Luong
 
Vol 56, No 2C (2018) REMOVAL OF FLOUROQUINOLONE ANTIMICROBIALS (CIPROFLOXACIN AND NORFLOXACIN) FROM SHRIMP POND SEDIMENT DURING COMPOSTING Abstract   PDF
Nguyen Dac Kien
 
Vol 54, No 4B (2016) REMOVAL OF Ni2+ FROM AQUEOUS SOLUTION BY ADSORPTION ONTO TEA WASTE–DERIVED ACTIVATED CARBON Abstract   PDF
Long Giang Bach
 
Vol 58, No 3A (2020) REMOVAL OF NICKEL, COPPER, AND ZINC IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING COFFEE BEAN HUSK (CFH) Abstract   PDF   PDF
Tran Dac Tran, Minh Le Tran
 
Vol 58, No 3A (2020) REMOVAL OF NORFLOXACIN BY TiO2-SBA-15 PHOTOCATALYST Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thành Đồng, Phạm Tuấn Linh, Nguyễn Viết Hoàng, Hà Văn Giang, Nguyễn Sao Mai, Nguyễn Minh Tân
 
Vol 56, No 2A (2018) REMOVAL OF O,M,P-XYLENE FROM AIR SAMPLES ON OXIDIZED CARBON NANOTUBES CARTRIDGES Abstract   PDF
Le Huu Quynh Anh
 
Vol 58, No 3A (2020) REMOVAL OF ORGANIC MATTERS FROM PIGGERY WASTEWATER IN ANAEROBIC MOVING BED BIOFILM REACTOR (MBBR) Abstract   PDF
Quan Truong Nguyen, Quan Truong Nguyen, Ha Thi Nguyen
 
Vol 54, No 4B (2016) REMOVAL OF TOTAL PHOSPHORUS FROM MUNICIPAL WASTEWATER USING CYLINDRICAL ALUMINUM ELECTRODE IN CONTINUOUS MODE Abstract   PDF
Tran Tuan Viet
 
Vol 54, No 2A (2016) REMOVALS OF CHAIN-LIKE AND PIN-LIKE ALGAE BY POSITIVELY CHARGED BUBBLE FLOTATION Abstract   PDF
Bui Thi Thuy
 
Vol 48, No 1 (2010) RESEARCH SOME BIOLOGCAL ALKALOIDS OF CATHARANTHUS ROCEUS L. IN CONDITION IN VITRO CULTURES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Minh
 
1051 - 1200 of 1604 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>