Author Details

Huyên, Chử Thị, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vietnam