Author Details

Mậu, Chu Hoàng

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    THIẾT KẾ CẤU TRÚC NHẰM TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PEROXIDASE Ở CÂY DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don) CHUYỂN GEN
    Abstract  PDF
  • Vol 16, No 3 (2018) - Articles
    Morphological characteristics of Talinum paniculatum, and nucleotide sequences of ITS region, rpoC1 and rpoB genes
    Abstract  PDF