Author Details

Minh Hằng, Nguyễn Thị

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH PROTEIN M CỦA VIRUS PRRS GÂY BỆNH LỢN TAI XANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIỂU HIỆN TẠM THỜI TRONG LÁ THUỐC LÁ NICOTIANA BENTHAMIANA
    Abstract  PDF
  • Vol 16, No 2 (2018) - Articles
    OPTIMIZATION OF EXPRESSION CONDITIONS OF GENE ENCODING ANTIGEN M OF PRRSV IN LEAVES OF NICOTIANA BENTHAMIANA BY AGROINFILTRATION METHOD
    Abstract  PDF