Author Details

Ngọc, Phạm Bích

 • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
  BIỂU HIỆN PROTEIN INTERLEUKIN-7 TÁI TỔ HỢP TRONG DÒNG TẾ BÀO THUỐC LÁ BY-2
  Abstract  PDF
 • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
  BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH PROTEIN M CỦA VIRUS PRRS GÂY BỆNH LỢN TAI XANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIỂU HIỆN TẠM THỜI TRONG LÁ THUỐC LÁ NICOTIANA BENTHAMIANA
  Abstract  PDF
 • Vol 15, No 4 (2017) - Articles
  AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION OF PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.
  Abstract  PDF
 • Vol 16, No 2 (2018) - Articles
  OPTIMIZATION OF EXPRESSION CONDITIONS OF GENE ENCODING ANTIGEN M OF PRRSV IN LEAVES OF NICOTIANA BENTHAMIANA BY AGROINFILTRATION METHOD
  Abstract  PDF
 • Vol 16, No 1 (2018) - Articles
  Studying on regeneration of several cassava varieties (Manihot esculenta Crantz) via friable embryogenic callus
  Abstract  PDF